ปฐมวัย

นางสาวสายสุดา ศรีสุทธิจรรยา
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวสุพรรณี หิรัญวัชรา
งานวิชาการปฐมวัย

นางสาวเพชรรัตน์ สังขะโห
งานบริการสุขภาพและอนามัยปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ เอื้อวิบูลย์ศรี

นางสาวอารยา ชมสวนสวรรค์