พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
             1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          4. พัฒนาให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          5. พัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย
          6. พัฒนาการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมาย  (Goal)
            1. ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          2. ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          4. สถานศึกษาสนันสนุนให้มีการประกันคุณภาพชีวิตภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย