วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
      โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 มี่ระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  รักความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา  พบพระ
          “การศึกษา คือ การพัฒนาความคิด จิตใจและชีวิต”