สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมาย
               นกพิราบ     หมายถึง       พระจิตแห่งความบริสุทธิ์, ความดี และความอิสรเสรีภาพทางความคิด
               ดวงดาว      หมายถึง       ความหวังและการเริ่มต้น
               วงกลม       หมายถึง        ความครบถ้วนสมบูรณ์
               หนังสือ       หมายถึง       ความรู้และความเชี่ยวชาญ
               ช่อมะกอก   หมายถึง        ความสำเร็จ, ชัยชนะ   
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  :  สีน้ำตาลและสีเขียว
   
ความหมายของสีประจำโรงเรียน
       
              สีน้ำตาล   หมายถึง   ความสมบูรณ์เชื่่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อม  ให้ความมั่นคง  ความเป็นระเบียบ  ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน

              สีเขียว      หมายถึง   การเริ่มต้น  การเจริญงอกงาม  การเติบโต  การดูแล  ความสดชื่น  ความปลอดภัย  ความอุดมสมบูรณ์  ครอบครัวและสังคมมีพลังช่วยให้จิตใจภายในสงบ  ช่วยพัฒนาอารมณ์และพฤติกรรม
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
           กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ
         “มีคุณธรรมและความรู้”
เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา  พบพระ
          “เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น”