ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ

1. ประวัติโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ
      ชื่อโรงเรียน ปรีชาญาณศึกษา พบพระ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 4  ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ
จังหวัด ตาก โทรศัพท์/โทรสาร : 055-508757
  Websitewww.facebook.com/psp.school  E-mail : prechayan2020@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่         24  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
  เปิดสอนระดับ             อนุบาลที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
  เนื้อที่                       9 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา
         ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
         โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านซอระแตะ เปิดช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2518 บ้านซอระแตะเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การบริการด้านการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลเข้าไม่ถึงและชาวบ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้านอ่านออก เขียนได้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก
         นายพาโนะ กับนายจอแบละ ได้ปรึกษากับชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างโรงเรียน และได้ขอความช่วยเหลือไปยังบาทหลวงคาเบรียล ตีเกรอัต ในด้านของบุคลากรครูผู้มาสอน และงบประมาณการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งบาทหลวงได้ตกลงให้ความช่วยเหลือตามที่ชาวบ้านขอสำหรับที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนนั้น เป็นที่ดินของราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้บริจาค
         โรงเรียนบ้านซอระแตะเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 40 คน มีครูผู้สอน 2 คน คือ นายจรูญ ศรีอำนวยโชค และนายสะอู - เปิดทำการสอนเฉพาะระดับชั้นอนุบาลเท่านั้น
          ในปี พ.ศ. 2520 ได้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บาทหลวงตีเกรอัต ได้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนนี้จนถึงปีพ.ศ. 2541 เมื่อท่านได้ขอลากลับไปพักผ่อนรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศสบ้านเกิดของท่าน
          ปี พ.ศ. 2542 บาทหลวงผจญ คีรีอำรุง เป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนต่อมา และได้มอบหมายให้ นายจรูญ ศรีอำนวยโชค เป็นผู้ดูแลโรงเรียน และสอนในระดับชั้นประถมปีที่ 1-2 ครูพนิดา แสนกิจมงคล สอนชั้นประถมปีที่ 3 - 4 ครูอัญชลี ศรีธรรมพิทักษ์ สอนระดับอนุบาล โดยมี ครูอาสาสมัครชาวฝรั่งเศส มาช่วยสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมปีที่ 3 - 4
         ปี พ.ศ. 2544 บาทหลวง โอลิเวียร์ โปรดอมม์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนนี้ได้แต่งตั้ง นางสาวอัญชลี ศรีธรรมพิทักษ์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนต่อจากนายจรูญ ศรีอำนวยโชค ซึ่งได้ลาออกจากหน้าที่ทางโรงเรียนได้เพิ่มครูอีก 2 คนคือนายสมปอง นางสาวจำปี และนายแสงเพชร แสนกิจรุ่งโรจน์ แทนครูเก่าที่ลาออกไป ในปีนี้เอง ได้มีนักเรียนจากบ้านรวมไทย 6 ได้เข้ามาเรียนสมทบอีกประมาณ 70 คน ทำให้ต้องมีการสร้างอาคารใหม่อีก 1 หลัง เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และผลจากการประชุมผู้รับผิดชอบและชาวบ้าน ได้มีมติให้โรงเรียนเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนรวมไทย 6
         ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนเปิดทำการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งสิ้น 95 คน มีครู 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวอัญชลี ศรีธรรมพิทักษ์, นายสมปอง และนางสาวจำปี หมายผดุงกิจ ซึ่งเป็นครูสังกัดบาทหลวง โดยมี นายแสวง แก้วกันหา และนางภัททิรา กันทะลัก เป็นครูของรัฐ
         ปี พ.ศ. 2548 บาทหลวง โอลิเวียร์ โปรดอมม์ และคณะกรรมการโรงเรียนฯ มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ มาตรา 15 (3) โดยคาดว่าจะทำให้เกิดคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดารแห่งนี้มากขึ้น
         ปี พ.ศ. 2549 บาทหลวง โอลิเวียร์ โปรดอมม์ และ เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ พร้อมกับผู้เกี่ยวข้องได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนสาขาบ้านซอระแตะ ให้เป็นโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ มาตรา 15 (3) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2524 ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้ถูกเสนอในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อขอให้มีการลงมติประชาคม  จากชาวบ้านภายในหมู่บ้านซอระแตะ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ทั้งนี้ โดยมี  นายจตุพร ตันติสุนทรจากสำนักงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นายพีระ ยมเกิด ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 6, ผู้อำนวยการจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์และ บาทหลวงโอลีเวียร์ โปรดอมม์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งชาวบ้านมีมติเห็นชอบให้ทาง บาทหลวงโอลิเวียร์ โปรดอมม์ ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนสาขาบ้านซอระแตะของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 เป็นโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ มาตรา 15 (3) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และในปี 2549 นี้ บาทหลวงโอลิเวียร์ โปรดอมม์ และเซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ ได้มอบหมายให้ นายกวี สุขสำราญ ดำเนินการยื่นขอจัดตั้ง มูลนิธิปรีชาญาณ เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาสงเคราะห์แบบไม่แสดงผลกำไรใด ๆ เป็นผลกำไรใด ๆ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนซึ่งจังหวัดตากได้อนุญาตและขึ้นทะเบียนมูลนิธิ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
          ปี พ.ศ. 2550 บาทหลวง โอลิเวียร์ โปรดอมม์ และ เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ ได้มอบหมายให้นายกวี สุขสำราญ เลขาธิการมูลนิธิปรีชาญาณฯ ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อก่อสร้างโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ ตามพระราชวินิจฉัยขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ปี พ.ศ. 2551 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อนุญาตให้ทางมูลนิธิปรีชาญาณฯ โดย เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ ดำเนินการใช้ที่ดินเพื่อสร้างจัดตั้งโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 และในปีเดียวกัน บาทหลวงโอลิเวียร์ โปรดอมม์ ได้มอบหมายให้ นายกวี สุขสำราญ ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ในวันที่  24 ธันวาคม 2551
          ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน โดย เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนักเรียนจำนวน 258 คนและครู จำนวน 9 คน
          ปี พ.ศ. 2553 บาทหลวงพรชัยวิลาลัย ได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตแพร่ธรรมคาทอลิกพบพระและโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ โดยในปีการศึกษา 2553 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียน จากเดิม คือ เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ เป็น เซอร์มารีโปแลต (นางสาวกาญจนา) สมสุข และเซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์รับตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาได้แก่
                   1. ประกาศใช้และจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 และ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
                   2. ก่อสร้างหอพักครู มีห้องพัก จำนวน 6 ห้อง, ครัว 1 ห้อง, ห้องน้ำ 2 ห้อง, และเปิดใช้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
                   3. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ยอแซฟ-มีเรียม มีห้องเรียน 4 ห้อง, ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 ห้องและห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง และเปิดใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2553) จำนวน 279 คน, ครู จำนวน 11 คนและบุคลากรอื่น ๆ จำนวน 5 คน
ปี พ.ศ. 2554 เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ ย้ายไปประจำที่สถานศึกษาแห่งอื่น และ เซอร์มารีโปแลต (นางสาวกาญจนา) สมสุข ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่
                          1. โครงการห้องเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทย
                          2. เปลี่ยนตราโรงเรียน จากเดิมเพื่อให้สอดคล้องความหมายของโรงเรียน
                          3. ก่อสร้างห้องสมุดนักเรียนแห่งใหม่ บริเวณชั้น 2 อาคารเทพคาเบรียล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีนักเรียน
                (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2553) จำนวน 279 คน, ครู จำนวน 11 คนและบุคลากรอื่น ๆ    จำนวน 5 คน
         ปี พ.ศ. 2554 เซอร์เซนต์โมริส (นางสาวเฉวียง) ศรีวิชัยรัตน์ ย้ายไปประจำที่สถานศึกษาแห่งอื่น และ     เซอร์มารีโปแลต (นางสาวกาญจนา) สมสุข ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่
                    1. โครงการห้องเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทย
                    2. เปลี่ยนตราโรงเรียน จากเดิมเพื่อให้สอดคล้องความหมายของโรงเรียน
                    3. ก่อสร้างห้องสมุดนักเรียนแห่งใหม่ บริเวณชั้น 2 อาคารเทพคาเบรียล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีนักเรียน 
        (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2554) จำนวนนักเรียน 359 คน,ครู จำนวน 13 คน  และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 8 คน
        ปี พ.ศ. 2555 มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2555)จำนวน 295 คน ครูจำนวน 17 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 5 คน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
                   1. ก่อสร้าง อาคารโรงอาหารอนุบาลซาวีโอ
                   2. ก่อสร้างและปรับปรุงห้องสมุดเปโตรคานีซีวุส
                   3. ก่อสร้างและต่อเติมห้องศิลปวัฒนธรรม
                   4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างรั้วอนุบาล
                   5. อนุญาตให้ชุมชนจัดสร้างปรับพื้นที่ทำสนามฟุตซอล
                   6. มีการกำหนดอัตลักษณ์ผู้บริหารและครูคือ รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจดูแลนักเรียน ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เปลี่ยนผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
                   7. ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
                   8. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
                   9. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
                   10. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองต้านภัยยาเสพติด
                   11. เครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
                   12. โครงการให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนเซนปิเตอร์
                   13. โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับโรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา
                   14. รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
        ปี พ.ศ. 2556 มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2556) จำนวน 364 คน ครู จำนวน 17 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 5 คน
        ปี พ.ศ. 2557 มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557) จำนวน 380 คน ครู จำนวน 17 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 5 คน  ซึ่งสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรและรางวัลพัฒนาการ  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O – NET ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปี 2557
        ปี พ.ศ. 2558 มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2558 จำนวน 331 คน ครู จำนวน 15 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 5 คน
        ปี พ.ศ. 2559 มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559) จำนวน 312 คน ครู จำนวน 14 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 4 คน
        ปี พ.ศ. 2559 เซอร์มารีโปแลต (นางสาวกาญจนา สมสุข) ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ เซอร์ลูเซียน (นางสาวอภิรักษ์ สุขสวัสดิ์) ได้ย้ายมาจากโรงเรียนเซนต๋โยเซฟแม่ระมาด มาช่วยดูแลงานด้านนักเรียนแทนเซอร์มารีโปแลต (นางสาวกาญจนา สมสุข) ซึ่งย้ายไปประจำที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559) จำนวน 319 คน ครู จำนวน
15 คน และบุคลากรอื่น ๆ จำนวน 4 คน
        ปี พ.ศ. 2560 เซอร์ลูเซียน (นางสาวอภิรักษ์ สุขสวัสดิ์) ได้ย้ายไปประจำที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม (เชียงใหม่) วันที่ 12 พ.ค. 2560 เซอร์แอสแตล (นางสาวสุเนตร โด่งสนั่น) ได้ย้ายจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ
มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2560) จำนวน 335 คน ครู จำนวน 13 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 4 คน
        ปี พ.ศ. 2561 เซอร์แอสแตล (นางสาวสุเนตร โด่งสนั่น) ได้ดำเนินการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561) จำนวน 328 คน ครู จำนวน 15 คน และบุคลากรอื่นๆจำนวน 5 คน         
        ปี  พ.ศ. 2562 เซอร์แอสแตล (นางสาวสุเนตร โด่งสนั่น) ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) จำนวน 323 คน ครู จำนวน 15 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 5 คน และได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
                    1.   สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ที่มีความปลอดภัยและมีห้องเรียนและพื้นที่เหมาะสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
                    2.   สร้างบ้านพักครูและพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับครู พนักงานที่มีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนจะได้มาพักอาศัย
                    3.   สร้างโรงจอดรถเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและปลอดภัย 
         
        ปี พ.ศ. 2563 เซอร์แอสแตล (นางสาวสุเนตร โด่งสนั่น ) ได้มีการก่อสร้างดำเนินงาน
                   1. ปรับปรุงห้องสมุดใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                           1.1 เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมดเนื่องจากฝ้าเพดานเดิมชำรุดมีรอยรั่ว
                           1.2 ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดโดยคัดหนังสือบางส่วนที่เก่าและชำรุดออกเพิ่มมุมหนังสือให้นักเรียนอ่านและค้นคว้า
                    มากขึ้น   
                   2. ปรับปรุงอาคารเรียนเทพคาเบรียล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                           2.1 ติดกรงเหล็กชั้น 2 เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่นักเรียน
                           2.2 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนและพื้นในอาคารและนอกอาคารโดยปูพื้นกระเบื้องทั้งหมด
                           2.3 ต่อเติมหลังคาและสร้างกันสาดบริเวณทางเดินรอบอาคารเทพคาเบรียล
                           2.4 ทาสีอาคารใหม่
                   3. ปรับปรุงและสร้างห้องน้ำประถมศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                           3.1 ปรับปรุงห้องน้ำครูเนื่องจากห้องน้ำครูผู้ชายและครูผู้หญิงต้องใช้รวมกันจึงได้ปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่โดยแยกห้องน้ำครู
                   ผู้ชายครูผู้หญิงให้เป็นสัดส่วน
                           3.2 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนให้มีความสะอาดและปลอดภัยถูกสุขลักษณะโดยปรับปรุงจากโถนั่งยองเป็นชักโครกและสร้างอ่างล้าง
                  มือหน้าห้องน้ำให้นักเรียนได้ทำความสะอาด
                  4. ปรับปรุงบริเวณพื้นที่รอบๆอาคารอนุบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                           4.1 จัดแต่งสวนหย่อมและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามและชุ่มชื่นขึ้น
                           4.2 จัดสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารอนุบาลถึงโรงอาหารเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของนักเรียน
                  5. จัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                           5.1 ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลาง
                           5.2 ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและนำพันธุ์ปลามาเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
                           5.3 ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                           5.4 สร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                  6. จัดทำโครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียนโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นหน้าโรงเรียนให้สวยงามโดยจัดทำเป็นสวนพฤษศาสตร์เพื่อให้
          นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
                  7. จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                  8. ปรับปรุงอาคารยอห์น เวียนเนย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                           8.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
                           8.2 ปรับปรุงห้องประชุมและติดตั้งแอร์เครื่องปรับอากาศ
                  9.  ปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำในโรงเรียนและติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัย
                10. ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนหญิงให้ตรงตามรูปแบบโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล
                11. เปลี่ยนแปลงชื่อและตั้งชื่อ อาคาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
                          11.1 อาคารเทพคาเบรียล         เปลี่ยนชื่อเป็น    อาคาร St.Mary
                          11.2 อาคารยอห์น เวียนเนย์      เปลี่ยนชื่อเป็น    อาคาร St.Paul
                          11.3 อาคารยอแซฟ มีเรียม       เปลี่ยนชื่อเป็น    อาคาร St.Peter
                          11.4 อาคารอนุบาลหลังใหม่      ตั้งชื่อว่า             อาคาร Infant Jesus
                          11.5 อาคารอเนกประสงค์          ตั้งชื่อว่า             อาคารอเนกประสงค์ Assumption
                          11.6 บ้านพักครูและพนักงาน     ตั้งชื่อว่า             อาคาร St.Joseph